facebookinstagramyoutuberight-arrowin-lovesite-entercoverphotosorderenjoymailmarkerphonevkinstafacebook-linelockpeoplevk-social

Умови оплати та доставки

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, усі без винятку Замовники приймають  (акцептують) дану оферту, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Фізична особа – підприємець Щурко В.С., який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія B02 #635209 від 21.02.2007р. року (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг визначених Ресурсом Minibook.com.ua на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – фізична особа – підприємець Щурко В.С., який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія серія B02 #635209 від 21.02.2007р, є власником Ресурсу -  Minibook.com.ua та надає послуги визначені даним Договором.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась у встановлений спосіб на ресурсі, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику послуг відповідно до обраних замовником специфікацій передбачених ресурсом Minibook.com.ua на платній або безкоштовній основі, в порядку встановленому даним Договором.

1.6. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.7. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певної  послуги для Замовника.

1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги зокрема але не виключно друку фотокниг, та інших, що передбачені ресурсом Minibook.com.ua.

2.2. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на ресурсі Виконавця.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком замовлення Послуг Замовник повинен ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами Виконавця.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послуги Замовник повинен припинити користування ресурсом.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на сервісі, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.

2.7. Виконавець має право, а Замовник надає згоду на використання переданого ним контенту , зокрема але не виключно - фото та/або відео, для використання у власних цілях, зокрема але не виключно – для рекламних послуг на своїх ресурсах (веб-сайтах, сторінках у соціальних мережах, розсилках електронних листів)  своєї продукції.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання послуг відбувається відповідно до специфікації обраної Замовником на ресурсі Виконавця шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуги за даним Договором можуть надаватися Замовнику на платній основі.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до вибраного та сплаченого об’єму послуг.

4.1.2. Сповіщати Замовника про затримки.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму ресурсі, за 15 календарних днів до їх впровадження.

4.2.2. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

4.3.6. Не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати ресурс для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за персональні дані третіх осіб (зокрема але не виключно - моделей), які не були попереджені Замовником про умови даного договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб (зокрема  але не виключно - моделей) або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим спорами чи збитками.

5.5. Виконавець не здійснює для Замовника укладення будь-яких цивільно-правових договорів.

5.6. Сервіс Виконавця не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження. 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем на ресурсі. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин.

6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах визначених на ресурсі.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

8.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

8.4. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від послуг Виконавця йому необхідно видалити свій акаунт на сервісі надіславши відповідний запит на електронну адресу. Після цього адміністратори сервісу видалять усю інформацію про акаунт Замовника.

8.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.